ZONGULDAK’ın Kurtuluş Reçetesi

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, 24 Haziran seçimlerinin hemen ardından bir rapor hazırlayarak, kentin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan kalkınması için yapılması gerekenleri bir rapor haline getirdi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı kurulmasından Filyos Projesi’ne, ulaşım altyapısından tarımsal kalkınmaya, TTK arazilerinden limanın özelleştirilmesine kadar birçok konu başlığının bulunduğu rapor bölge milletvekillerine sunuldu.

İşte tüm ara başlıklarıyla, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ile tüm ilçe sanayi odalarının katılımıyla, bölge milletvekillerine verilmek üzere hazırlanan Zonguldak’ın kurtuluş raporu.

1- BATI KARADENİZ KALKINMA PROJESİ (BAKAP)

Batı Karadeniz Kalkınma Projesi; coğrafi yakınlık ve idari bütünlük açısından ve birçok ortak sorunu barındırdığından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) hizmet bölgesini içine alacak şekilde 6 ili (Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Çankırı) kapsamaktadır. Batı Karadeniz'in 6 ilini kapsayan Batı Karadeniz Kalkınma Projesinin çalışmalarına 2016 Ocak ayında başlanmıştır. Bölgemizdeki iki kalkınma ajansının ortalığı ile hazırlanmaya başlayan BAKAP planı çalışmalarının son derece yavaş ilerlediğini gözlemliyoruz.

Bölgesel kalkınma projeleri sürdürülebilir bölgesel kalkınma amacıyla geliştirilmiş tarım, sanayi, ulaştırma, eğitim, sağlık, kırsal ve kentsel altyapı yatırımlarını da içine alan çok büyük kapsamlı projelerdir. Bu projeler çok sektörlü, sürdürülebilir insani gelişmeye dayalı, Bölgelerin rekabet gücünü artırmayı, ekonomik ve sosyal bütünleşmeyi güçlendirmeyi hedefleyen, entegre bölgesel kalkınma projeleri olarak uygulanmakta; temel strateji; kalkınmada adalet, katılımcılık, çevre korunması, istihdam, mekansal planlama, alt yapı geliştirilmesi, yatırım uygulamalarında kamu-özel sektör ve halk katılımının sağlanmasıdır.

Halen ülkemizde 4 bölgede (Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) 41 ili kapsayan Kalkınma Projesi uygulanmaktadır. Söz konusu bölgelerde Kalkınma Projeleri kapsamında yapılan eylem planları ile çok sayıda proje ve eylem gerçekleştirilmiş olup mevcut kapsam içindeki iller çok sayıda yatırım almış ve 500 milyar TL.nin üzerinde merkezi bütçeden kaynak sağlanmıştır

Bölgemiz ve ilimiz için hayati önemde olan BAKAP'ın bir an önce hayata geçirilmesi için çalışmaların hızlandırılması gerekmektedir.

2-FİLYOS PROJESİ

Filyos Projesi İlimizin Çaycuma İlçesi sınırları içerisinde yapılmakta olan, bünyesinde, Filyos Limanı Projesi, Filyos Endüstri Bölgesi ve Filyos Serbest Bölgesi ile birlikte diğer sanayi alanları, depolama alanları, konut dışı kentsel çalışma alanları ve çeşitli taşkın koruma yapılarını içeren entegre bir projedir.

Ulusal nitelikli çok büyük bir proje olan Filyos Projesi  kamu yatırımlarının yanı sıra özel sektör yatırımlarını da içeren Zonguldak ilinin yanında Karabük ve Bartın illerini de doğrudan etkileyecek ve gelişme kaydedecek bir projedir.

Böylesine büyük ve önemli bir proje doğal olarak bölgesel kalkınmanın da anahtarı durumundadır. Bağımlı istihdam yapısı ve sektörel çeşitlilik meseleleriyle başa çıkmaya çalışan Bölgemizin (Zonguldak, Karabük, Bartın) etki sınırları geniş olan ve İlimiz ve Bölgemizin geleceğini değiştirecek olan Filyos Projesine odaklanılmıştır. Filyos Vadisi Projesi bölge ekonomisine katkı sağlayarak bölgeyi önemli bir ticaret merkezi ve lojistik üssü haline getirecektir

İlimiz ve bölgemizden öte Ulusal anlamda da değer taşıyan Filyos Projesinin hayata geçirilmesiyle 15.000 kişilik bir istihdam yaratması beklenmektedir. Projenin, İlimizde son yıllarda yaşanan ekonomik kayıpları telafi edebilecek ve yöremize tekrar ivme kazandırabilecek en önemli fırsat olduğunu değerlendirmekteyiz. Bu kapsamda, iptal edilen Filyos Projesi lansman programının hızlandırılarak, yatırımcılara tahsis aşamasına geçilmesi çok önemlidir.

3- ULAŞIM ALTYAPISI

Türk Hava Yolları ülkemizin en ücra köşelerine dahi uçuşlar düzenlemesine rağmen, Zonguldak Hava Alanına yurtiçi uçuşları başlatmamıştır. İlimizi lojistik anlamda cazip hale getirecek olan Adapazarı-Arifiye-Bartın demiryolu hattındaki çalışmaların hızlandırılması bir başka beklentimizdir. Zonguldak'ın duble yolları tamamlanmamış olup Zonguldak, il merkezinde çevre yolu olmayan ender illerden biridir. Filyos-Zonguldak Sahil Yolu Projesi’nin hayata geçirilmesi, halen yapımı devam etmekte olan Devrek-Ereğli karayolu yapımının hızlandırılarak biran önce tamamlanması; Zonguldak’ın karayolu ulaşımındaki sorunlarının ivedilikle çözümlenmesi gerekmektedir.

4- TARIMSAL VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU ZONGULDAK İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURULMASI (TKDK)

Çankırı, Kastamonu gibi çevre illerde geçerli olan IPARD desteklerinden yoksun oluşumuz bölgede rekabet edebilirliğimizi düşürmekte ve ilimizde sektörel çeşitlilik yaratma konusunda önümüzü tıkamaktadır. Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Zonguldak İl Koordinatörlüğü’nün biran önce oluşturulması teşvik ve desteklerden istenilen düzeyde yararlanabilmemiz için  çok önemlidir.

5- TTK ARAZİLERİNİN KAMU YARARI İÇİN TAHSİSİ

TTK'nın aktif olarak kullanmadığı atıl arazilerinin kamu yararına olacak projelerde değerlendirebilmesi için bürokratik işlemlerin kolaylaştırılması gerekmektedir. Şehrimizin yaklaşık 10 yıldır çözüm bekleyen sorunu olan Lavuar alanı ve TTK Limanı bu konuya örnek olarak verilebilir.

6- TTK TARAFINDAN İŞLETİLEN ZONGULDAK LİMANININ ÖZEL SEKTÖRE DEVRİ

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından işletilen Zonguldak Limanının mevcut koşullar içerisinde deniz taşımacılığı sektörüne yeterince hizmet edemediği Bakanlık ve kurum yetkililerince bilinmekte olup, Liman işletmeciliğinin kurumun asli görevleri içinde bulunmadığı, kurumun liman işletmeciliğinden çekilmesi gerekmektedir.

7- ZONGULDAK’TA RÖDEVANSLI SAHALARIN MEVCUT DURUMU

Rödevanslı saha işletmecilerinin ve kentin içinde bulunduğu sıkıntılı durum Enerji Bakanına, hükümet yetkililerine her platformda sürekli aktarılarak üretim ve istihdamın devamının gerekliliği anlatılmıştır. Yeni dönemde sahaların ruhsatlarının bölünmesi ve rödevans uygulamasının iyileştirilmesi beklenmektedir.

8- EREĞLİ TERSANELERİN MEVCUT DURUMU

Kdz Ereğli İlçemizde büyük yatırımlar yapılarak hizmete açılan uzun süre yüksek istihdam ve katma değer  sağlayan Tersaneler mevcut durumda işlevsel halde çalışamamakta ve çok az çalışan istihdam etmektedir. Bölgemizde köklü bir geçmişe sahip olan tersane sektörünün tekrar eski günlerdeki gibi üretim yapabilecek işlevsel hale getirilmesi hayati öneme haizdir. Buna ek olarak daha önce açıklanan Koster Filosunun Yenilenmesi Projesinin Ereğli'ye yönlendirilmesi önemlidir.

9- ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

  1. SERA OSB

İlimiz genelinde yaklaşık 2500 sera vardır. Dağınık ve küçük ölçeklerde olan bu işletmeler bölgenin potansiyelini yansıtmamaktadır. Bu sektörü bir araya toplayacak ve büyük ölçekli seracılığa dönüştürecek "Sera Organize Sanayi Bölgesi"  kurulması için Valilik Makamının öncülüğü ve girişimleri ile İlimiz Çaycuma ilçesi sınırları içerisinde Tarıma Dayalı İhtisas (Seracılık) Organize Sanayi Bölgesi kurulması kararlaştırılmış ve Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız yetkililerinin 06.06.2017 tarihinde ilimizi ziyaretleri ile ön etüt hazırlık çalışması başarı ile tamamlanmıştır. Süreç devam etmekte olup 2018 yılında faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Seracılık Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete geçmesi ile  ilk planda doğrudan yaklaşık 2000 (iki bin) kişiye iş imkanı sağlanmış olacaktır.

Bu konuda; bölgemizde seracılık faaliyetlerinin "Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programına" alınması için desteğe ihtiyacımız vardır. Seraların yenilenebilir enerji kaynağı ile ısıtılabilmesi amacıyla kurulacak güneş tarlası için, OSB'ye yakın 40 Dekar araziye ihtiyaç duyulmaktadır Ayrıca ikinci etap SERA OSB alanının da bir an evvel ayarlanması gerekmektedir.

  1. MANDA OSB

Seracılıkta olduğu gibi hayvancılıkta da küçük ölçekli ve dağınık aile işletmeleri mevcuttur Özellikle; Çaycuma,Gökçebey ve Devrek'in bulunduğu bölge manda yetiştiriciliği konusunda deneyimlidir. Bu bağlamda Gökçebey mevkiinde tamamı hazinenin mülkiyetinde bulunan yaklaşık 361 dekar arazinin  Tarıma Dayalı İhtisas (Manda) Organize Sanayi Bölgesi kurulmasının uygunluğu konunun uzmanlarınca belirlenmiştir. Odamızın daveti ile 30.05.2017 tarihinde İlimize gelen ve yerinde incelemelerde bulunan Doçent Dr. Ömer TEMEK başkanlığındaki teknik ekip de söz konusu arazinin Manda OSB kurulması için uygun olduğu ve 3000(üçbin) baş gebe manda ile bu alanda üretime başlanabileceği konusunda görüş bildirmiştir. Projemizin nihai hedefi  5000 mandadır.Konunun hızlandırılması büyük önem taşımaktadır.

    C- ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA İHTİSAS OSB

Devrek ve Gökçebey ilçeleri, organize sanayi bölgelerine sahip değildir. Zonguldak ili içerisinde aktif olarak Çaycuma ve Kdz.Ereğli ilçelerinde olmak üzere 2 adet Organize Sanayi bölgesi vardır. 1980 li yıllarda Gökçebey ilçesi Çukur köyü Mevkiinde 2000 dönüm arazi Organize Sanayi Bölgesi alanı olarak tahsis edilmiş olup mütevelli heyeti oluşturulmuş ancak hayata geçirilememiştir.Organize Sanayi Bölgesi olarak düşünülen 2000 dönüm arazinin;% 50’si Hazine Arazisi,% 10’u Orman Arazisi,% 5’i Sanayi Alanı,% 35’i Yerleşim Alanı  şeklindedir.

Devrek ve Gökçebey ilçeleri Bölge içerisinde ağaç ve ağaç işleri ile mobilya sektörünün güçlü olduğu kesimdir.  Sektörel anlamda alt yapı eksikliklerinin giderileceği bir organize sanayi bölgesi, sektör potansiyelini ve rekabet edilebilirliğini artırabilecektir. Bu amaçla; gerekli girişimlerin yapılarak sürecin hızlandırılması, bölge sanayisi açısından önem arz etmektedir.

 

  D- MERKEZ OSB (KARAMAN)

Zonguldak ili merkez ilçe bağlamında "Organize Sanayi Bölgesi" olmayan nadir illerden biridir. Merkez İlçede bir Organize Sanayi Bölgesi kurulması için daha önce bir çalışma yapılmış ancak il genelinde mevcut OSB'lerde %75'lik doluluk oranına ulaşılmadığı gerekçesi ile çalışma sonlandırılmıştır. Halen ilimizde Sanayi kuruluşları çoğunlukla şehir merkezi içinde ve dağınık bir şekilde faaliyet göstermekte bununla birlikte yatırıma uygun parsel bulunmadığından dışarıdan yatırımcıda ilimize yatırımyapamamaktadır. Gerek dağınık bir şekilde faaliyet gösteren sanayi şirketlerini gerekse sektörel çeşitliliği sağlamak üzere ilimize gelecek olan yatırımcıların organize bir şekilde faaliyet gösterebilmeleri için bir Organize sanayi alanına ihtiyaç vardır. Bu bağlamda daha önce çalışılan Merkeze bağlı Kaleoğlu-Kayabaşı köyleri Karaman mevkiinde bulunan yaklaşık 55 hektarlık alanda Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçim yönetmeliğinin 5. Maddesinin 6. Fıkrası kapsamında Organize Sanayi Bölgesi kurulmasının uygun olacağı düşünülerek bir dosya hazırlanmış ve  25/05/2017 tarih ve 898 sayılı yazımız ile Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüze müracaat edilmiştir. Söz konusu dosya uygun görüş ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. Bakanlığımızın talebi doğrultusunda 30 adet Organize sanayi bölgesi yatırımcı ön talep formu üyelerimiz tarafından doldurularak İl Müdürlüğümüze teslim edilmiş; Bilim Sanayi Teknoloji BakanlığıMerkez Karaman Organize Sanayi Bölgesinin kuruluşu ile ilgili işlemlerin biran önce tamamlanabilmesi için desteğe ihtiyaç vardır.

E- EREĞLİ OSB

Kdz. Ereğli ilçemizdeki Organize Sanayi Bölgesinde tahsisi yapılabilecek parsel kalmadığından ikinci bir Organize Sanayi Bölgesi Kurulması gerekmektedir.

9- BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİRTESİ İLE İLGİLİ İŞ DÜNYASININ BEKLENTİLERİ

Bülent Ecevit Üniversitesi gerek ilimiz için gerekse ilçelerimiz için son derece önemli bir kurum olup gerek sosyal hayata gerekse ekonomik hayata çok önemli katkılarda bulunmaktadır. Üniversitemiz yöremiz insanı için bir çok alanda nitelikli eğitim öğretim sunmasının yanında, ülkemizin dört bir yanından ve yurtdışından çok sayıda öğrenci almaktadır. Üniversitemiz aynı zamanda ulusal ve uluslararası büyük başarılara imza atmış öğretim üyelerini bünyesinde barındırmaktadır. Bununla birlikte son dönemde alanında başarılı olmuş yabancı öğretim üyelerinin de Bülent Ecevit Üniversitesi kadrolarına katıldığını  memnuniyetle müşahede etmekteyiz.

Üniversitemizin yapılacak yatırımlarla daha da büyümesi, mevcut bölüm/programlarının gelişmesi, yeni bölüm/programların açılarak büyümesi dileğimizdir.

Farabi Kampüsünde; Mevcut birimlerin fiziki sorunlarını çözmek ve yeni birimler açabilmek için kampüsün hemen komşuluğunda olan ve Tugay tarafından boşaltılan alanın Üniversitemize tahsis edilmesi önemlidir. Bu alan bir alt geçit ile mevcut kampüsle birleştirilebilir ve burada Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvar’ı yer alabilir. Böylece bir sanat kampüsü oluşturulabilir ve açılacak yeni bölüm/programlar ile mevcut Okullar büyütülebilir. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvar’ından boşalan alanlarda mevcut Okullar genişleyebilir. İletişim Fakültesi yıllar önce kurulmasına karşın  Öğretim Elemanı kadrosunu tamamlayamamış öğrenci alamamıştır. Biran önce kadrolar sağlanarak öğrenci alınmalıdır.

İbn-i Sina Kampüsünde;

Eczacılık Fakültesi Tıp Fakültesi içerisinde eğitim öğretim yapmakta olup sıkışık durumdadır. Kendilerine ait bir binaya ihtiyaç vardır. Eczacılık Fakültesinin bina ihtiyacı giderilerek kontenjanı artırılabilir. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasında faaliyet göstermekte olup bağımsız bir binaya ihtiyaç vardır. Sağlık Bilimleri Fakültesi kendi binasına taşındığı takdirde hem mevcut programların kontenjanını artırmak mümkün olacak hem de yeni programlar açılabilecektir. Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesinden boşalan alanlarda yeni programlar açabileceği gibi mevcut programların kontenjanı da artırabilecektir.

Devrek Kampüsünde; Devrek Meslek Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Adalet Meslek Yüksekokulu olmak üzere 3 okul mevcuttur. Mevcut kampüste sadece bir bina olup, bu üç okul aynı binada faaliyet göstermektedir. Ancak mevcut bina ihtiyacı karşılamamaktadır. Devrek ilçesinde faaliyet göstermekte iken kapatılan Jandarma er eğitim taburuna ait arazi 160 dönüm içinde binaları ile birlikte 2015 yılında Üniversitemize tahsis edilmiş olmasına karşın bu güne kadar herhangi bir faaliyet yapılmamıştır. Binalar ve arazi sahipsiz bir şekilde yağmalanma riski altındadır. Söz konusu alanın koruma altına alınması, binalarda faaliyete başlanması ihtiyaca göre eğitim, spor ve sosyal faaliyetler için yeni binalar yapılması gerekmektedir.

Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu 2015 yılında resmi olarak kurulmuş olmasına karşın öğretim üyesi kadrosu oluşturulamamış ve öğrenci alınamamıştır. Jandarmadan tahsis edilmiş alanda yeni binalarda yapılarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun faaliyete geçmesi Devrek İlçemize önemli katkılar sağlayacaktır.

Ereğli Kampüsünde; Ereğli Turizm Fakültesi  2016 yılında açılmış olmasına karşın kendi binası mevcut olmayıp, eğitim-öğretim açısından halen istenilen seviyeye gelememiştir. Kdz. Ereğli Turizm Fakültesi  kendi binasına kavuşmalı, Öğretim Elemanı açısından güçlendirilerek okulun öğrenciler açısından tercih edilirliği artırılmalıdır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.