Taş Kömürünü bulan Ereğli’nin Kestaneci köyünden Uzun Mehmet adında bir gençtir...

Kömürün bulunuş serüvenini yıllar sonra araştırıp ortaya çıkaran Zonguldak Halkevi komisyonu üyeleri;, Tahir Karauğuz, Hüseyin Fehmi ve Ahmet Naim’dir. (soldan sağa sırasıyla fotoğraftakiler)

Bu araştırmadan sonra, her yıl 8 Kasım günü "Uzun Mehmet'i anma ve Kömür Günü" ilan edilmiştir.

1930 başlarında konuyu araştırmaya başlayan komisyonun programı Cumhuriyetin kuruluşunun 10. yılı etkinleri kapsamında tamamlanarak, 1933 yılında programa dahil edilmiştir.

Komisyonun, Uzun Mehmet’i araştırma çalışmalarına başladığı günlerde, 20 Aralık 1932 tarihli gazetede, izlenecek yol haritası maddeler halinde yayınlanmıştır.

……….

UZUN MEHMET-ZONGULDAK’TA BİR İHTİFAL TERTİP EDİLİYOR…

Maden kömürünü ilk defa bulan Uzun Mehmet için abide yapılacak

(Gazete haberinin orijinal yazım şekliyle alınmıştır)

Zonguldak Halkevi, Ereğli kömür havzasında, ilk defa olarak, maden kömürünü bulan, Uzun Mehmet hakkında bir ihtifal tertip edilecektir. Zonguldak Halkevi, havzanın yıl dönümü münasebetiyle şu kararı vermiştir:

1- Uzun Mehmedin ilk kömürü bulduğu tarihin, -bu sahada meşgul ve salahiyettar bir komisyon teşkile – tesbiti. (Bu tarihin kati olarak tesbiti mümkün olmazsa, Fransız işgal kıtaatının havzamızı tahliyeye mecbur kaldıkları gün, Havza bayramı ve Uzun Mehmet günü olarak kabul edilir.)

2- Tesbit edilecek günde havzada kömür keşfinin yıl dönümü ve (Uzun Mehmet Bayramı) olarak kabulü.

3- İlk bayramda:

A- Zonguldak Gazetesinin fevkalade bir (Uzun Mehmet) mushası çıkarması

B- Bütün İstanbul, Ankara ve İzmir matbuatına havza ve Uzun Mehmet hakkında yazılar yazılması.

C- Havzanın, kart kalinde küçük bir haritasının ve panoramalalarının bütün Halkevlerine ve sair alakadar teşkilata dağıtılması.

D- Havza günü için matbuatta çıkan yazıları, havzanın tarihi, iktisadi vaziyet ve ehemmiyetine dair fenni, ihsai malumatı muhtevi küçük bir risale neşri ve bunun her tarafa gönderilmesi.

E- Havza bayramının ilk tesidinde küşat resmi yapılmak üzere, maden kömürlerimizin koleksiyonlarını, havzamızın mevcut tarihine ait ve kıymeti haiz alat ve edevat, kaza ve kömür hakkındaki mankibeleri havi küçük bir müze tesisi.

F- Vilayet merkezi ve Bartın: Ereğli, Devrek, Zafranbolu gibi mülhakat, hasılatı tamamen Uzun Mehmedin ailesine tahsis edilmek üzere müsamere, müsabaka, konferans ve balo tertibi.

4- Seyri sefain idaresinin ilk alacağı vapura (Uzun Mehmet) isminin verilmesinin temennisi ve mümkün olursa isim konma merasiminin Zonguldak’ta yapılması.

5- Uzun Mehmet’in Ereyli’de, doğduğu (Kestaneci) köyünde namına bir küçük abide rekzi.

6- Zonguldak ve Ereyli’de iki sokağa (Uzun Mehmet) isminin verilmesi.

7- Tesbit etmek mümkün olursa Uzun Mehmet’in İstanbul’da bulunan mezarına taş dikilmesi. Aldığımız malümata göre, Halkevinde teşkil edilen bir komisyonda, yıl dönümüne tesadüf eden gün hakkında tetkikat yapılmaktadır.

Yüksel Yıldırım

Zonguldak Nostalji